1

Showing all 8 results

Фільтрувати:
 • ППК ОП Дунай ВБД4

  [:ru] 4-зонный ППК ОП; Предназначен для приема извещений по шлейфам сигнализации от извещателей или от других ППК, преобразования сигналов, выдачи извещений для непосредственного восприятия человеком и (или) дальнейшей передачи извещений на пульт централизованного наблюдения и/или включения внешних оповещателей; Интегрированная клавиатура со световыми индикаторами; Передача данных по выделенной телефонной линии; Программирование через интегрированную клавиатуру «ВБД4-КИ»; Возможна работа с выносной релейной клавиатурой типа «Дунай-КА»; Оснащен встроенным блоком питания. [:ua]4-зонний ППК ОП; Призначений для прийому сповіщень по шлейфах сигналізації від сповіщувачів або від інших ППК, перетворення сигналів, видачі сповіщень для безпосереднього сприйняття людиною і (або) подальшої передачі сповіщень на пульт централізованого спостереження та / або включення зовнішніх оповіщувачів; Інтегрована клавіатура зі світловими індикаторами; Передача даних по виділеній телефонній лінії; Програмування через інтегровану клавіатуру «ВБД4-КІ»; Можлива робота з виносної релейного клавіатурою типу «Дунай-КА»; Оснащений вбудованим блоком живлення. [:en]4-zone PPK OP; It is intended for receiving notifications via alarm loops from detectors or from other AICs, converting signals, issuing notices for direct human perception and (or) further transmitting the notifications to the central monitoring station and / or the inclusion of external annunciators; Integrated keyboard with light indicators; Data transmission over a dedicated telephone line; Programming via the integrated keyboard "VBD4-KI"; It is possible to work with a remote relay keyboard such as "Danube-KA"; Equipped with a built-in power supply. [:pl]4-strefowy PPK OP; Jest przeznaczony do odbierania powiadomień za pośrednictwem pętli alarmowych z detektorów lub innych AIC, przekształcania sygnałów, wysyłania powiadomień dla bezpośredniego postrzegania przez człowieka i (lub) dalszego przesyłania powiadomień do centralnego stanowiska monitorowania i / lub włączania zewnętrznych urządzeń ostrzegawczych; Zintegrowana klawiatura ze wskaźnikami świetlnymi; Transmisja danych przez dedykowaną linię telefoniczną; Programowanie za pomocą wbudowanej klawiatury "VBD4-KI"; Można pracować ze zdalną klawiaturą przekaźnikową, taką jak "Danube-KA"; Wyposażony we wbudowany zasilacz.
  2.092 Add to cart
  Compare
 • ППК Дунай-8/32 + модуль КМ2 ФБ

  [:ru] 8-зонный ППК; Возможность увеличения количества зон до 128 с помощью модулей расширения; Интегрированная системная клавиатура с 17 индикаторами и 16 клавишами; Возможность подсоединить до 31 внешнего устройства расширения через интерфейс RS485; Тамперная защита; Передача по каналу передачи данных (СSD/GPRS) сети GSM 9001800; Предусмотрены разъемы для 2-х SIM-карт, что позволяет передавать данные по двум независимым каналам связи; Программирование через интегрированную клавиатуру или через компьютер с ПЦН; [:ua]8-зонний ППК; Можливість збільшення кількості зон до 128 за допомогою модулів розширення; Інтегрована системна клавіатура з 17 індикаторами і 16 клавішами; Можливість під'єднати до 31 зовнішнього пристрою розширення через інтерфейс RS485; Тамперний захист; Передача по каналу передачі даних (СSD / GPRS) мережі GSM 900 1800; Передбачені роз'єми для 2-х SIM-карт, що дозволяє передавати дані по двох незалежних каналах зв'язку; Програмування через інтегровану клавіатуру або через комп'ютер з ПЦС; [:en]8-zone PPK; Possibility to increase the number of zones up to 128 by means of expansion modules; Integrated system keyboard with 17 indicators and 16 keys; Ability to connect up to 31 external expansion devices via RS485 interface; Tamper defense; Transmission over the data transmission channel (CSD / GPRS) network GSM 900 1800; There are connectors for 2 SIM-cards, which allows to transfer data via two independent communication channels; Programming via integrated keyboard or computer with monitoring station; [:pl]8-strefowy PPK; Możliwość zwiększenia liczby stref do 128 za pomocą modułów rozszerzających; Zintegrowana klawiatura systemowa z 17 wskaźnikami i 16 kluczami; Możliwość podłączenia do 31 zewnętrznych urządzeń rozszerzających za pośrednictwem interfejsu RS485; Ochrona sabotażu; Transmisja za pośrednictwem sieci kanału transmisji danych (CSD / GPRS) GSM 900 1800; Istnieją złącza dla 2 kart SIM, które umożliwiają przesyłanie danych przez dwa niezależne kanały komunikacyjne; Programowanie za pomocą zintegrowanej klawiatury lub komputera ze stacją monitorującą;
  2.824 Add to cart
  Compare
 • ППК Дунай-16/32 + Дунай DAN-DKN ФБ

  [:ru] 16-зонный ППК; Возможность увеличения количества зон до 128 с помощью модулей расширения; Интегрированная системная клавиатура с 17 индикаторами и 16 клавишами; Возможность подсоединить до 31 внешнего устройства расширения через интерфейс RS485; Тамперная защита; Передача по каналу передачи данных (СSD/GPRS) сети GSM 9001800; Предусмотрены разъемы для 2-х SIM-карт, что позволяет передавать данные по двум независимым каналам связи; Программирование через интегрированную клавиатуру или через компьютер с ПЦН; [:ua]16-зонний ППК; Можливість збільшення кількості зон до 128 за допомогою модулів розширення; Інтегрована системна клавіатура з 17 індикаторами і 16 клавішами; Можливість під'єднати до 31 зовнішнього пристрою розширення через інтерфейс RS485; Тамперний захист; Передача по каналу передачі даних (СSD / GPRS) мережі GSM 900 1800; Передбачені роз'єми для 2-х SIM-карт, що дозволяє передавати дані по двох незалежних каналах зв'язку; Програмування через інтегровану клавіатуру або через комп'ютер з ПЦС; [:en]16-zone PPK; Possibility to increase the number of zones up to 128 by means of expansion modules; Integrated system keyboard with 17 indicators and 16 keys; Ability to connect up to 31 external expansion devices via RS485 interface; Tamper defense; Transmission over the data transmission channel (CSD / GPRS) network GSM 900 1800; There are connectors for 2 SIM-cards, which allows to transfer data via two independent communication channels; Programming via integrated keyboard or computer with monitoring station; [:pl]16-strefowy PPK; Możliwość zwiększenia liczby stref do 128 za pomocą modułów rozszerzających; Zintegrowana klawiatura systemowa z 17 wskaźnikami i 16 kluczami; Możliwość podłączenia do 31 zewnętrznych urządzeń rozszerzających za pośrednictwem interfejsu RS485; Ochrona sabotażu; Transmisja za pośrednictwem sieci kanału transmisji danych (CSD / GPRS) GSM 900 1800; Istnieją złącza dla 2 kart SIM, które umożliwiają przesyłanie danych przez dwa niezależne kanały komunikacyjne; Programowanie za pomocą zintegrowanej klawiatury lub komputera ze stacją monitorującą;
  2.850 Add to cart
  Compare
 • Коммуникатор Дунай ПСПН 3 + модуль DAN-DKN ФБ

  [:ru] Предназначен для приема и передачи сообщений о пожаре и/или предупреждения о неисправности от приборов приемно-контрольных (централей) в системах передачи тревожных сообщений СПДИ «Дунай-XXI» или «Дунай-ПРО»; Канал связи: GPRS; Число программируемых шлейфов: 8; Управляемый выход, в приборе: 1; Выносной блок питания (опционально). [:ua]Призначений для прийому і передачі повідомлень про пожежу та / або попередження про несправності від приладів приймально-контрольних (централей) в системах передавання тривожних сповіщень СПДІ «Дунай-XXI» або «Дунай-ПРО»; Канал зв'язку: GPRS; Число програмованих шлейфів: 8; Керований вихід, в приладі: 1; Виносної блок живлення (опціонально). [:en]It is intended for receiving and transmitting messages about a fire and / or warning of a malfunction from the receiving and monitoring devices (control panels) in the systems for the transmission of alarm messages of SPDI "Danube-XXI" or "Danube-PRO"; Communication channel: GPRS; Number of programmable loops: 8; Controlled output, in the device: 1; External power supply (optional). [:pl]Jest przeznaczony do odbierania i przesyłania komunikatów o pożarze i / lub ostrzegania o nieprawidłowym działaniu urządzeń odbierających i monitorujących (centrali alarmowych) w systemach do przesyłania komunikatów alarmowych dotyczących SPDI "Danube-XXI" lub "Danube-PRO"; Kanał komunikacji: GPRS; Liczba programowalnych pętli: 8; Kontrolowane wyjście, w urządzeniu: 1; Zewnętrzne źródło zasilania (opcjonalnie).
  2.955 Add to cart
  Compare
 • ППКО Дунай-8L

  [:ru] Предназначен для организации автономной или централизованной охраны объектов в составе СПДИ «Дунай-ПРО», «Дунай-XXI» с использованием GSM сетей в режиме GPRS; Подключение до 8 шлейфов; Организацию до 8 программируемых групп шлейфов; 3 программируемых управляемых выхода; Дистанционное управление прибором с использованием Internet; Автономное применение (без трансляции тревог по каналу Internet). Поддержка «Дунай-КА»; Интеграция с мобильными устройствами на базе «Android» версии не ниже 4.2.x (Jelly Bean). [:ua]Призначений для організації автономної або централізованої охорони об'єктів у складі СПДІ «Дунай-ПРО», «Дунай-XXI» з використанням GSM мереж в режимі GPRS; Підключення до 8 шлейфів; Організацію до 8 програмованих груп шлейфів; 3 програмованих керованих виходу; Дистанційне керування приладом з використанням Internet; Автономне застосування (без трансляції тривог по каналу Internet). Підтримка «Дунай-КА»; Інтеграція з мобільними пристроями на базі «Android» версії не нижче 4.2.x (Jelly Bean). [:en]It is intended for the organization of autonomous or centralized protection of objects in the SPDI "Danube-PRO", "Danube-XXI" using GSM networks in GPRS mode; Connect up to 8 loops; Organization of up to 8 programmable groups of loops; 3 programmable controlled outputs; Remote control of the device using the Internet; Autonomous application (without broadcasting of alarms via the Internet channel). Support for the Danube-Ka; Integration with mobile devices on the basis of "Android" version not lower than 4.2.x (Jelly Bean). [:pl]Jest przeznaczony do organizacji autonomicznej lub scentralizowanej ochrony obiektów w SPDI "Danube-PRO", "Danube-XXI" przy użyciu sieci GSM w trybie GPRS; Podłącz maksymalnie 8 pętli; Organizacja do 8 programowalnych grup pętli; 3 programowalne kontrolowane wyjścia; Zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą Internetu; Autonomiczna aplikacja (bez emisji alarmów przez kanał internetowy). Wsparcie dla Dunaju-Ka; Integracja z urządzeniami mobilnymi na podstawie wersji "Android" nie niższej niż 4.2.x (Jelly Bean).
  3.504 Add to cart
  Compare
 • ППК Дунай-16/32 + модуль Дунай-ET

  [:ru] 16-зонный ППК; Возможность увеличения количества зон до 128 с помощью модулей расширения; Интегрированная системная клавиатура с 17 индикаторами и 16 клавишами; Возможность подсоединить до 31 внешнего устройства расширения через интерфейс RS485; Тамперная защита; Передача по каналу передачи данных (СSD/GPRS) сети GSM 9001800; Предусмотрены разъемы для 2-х SIM-карт, что позволяет передавать данные по двум независимым каналам связи; Программирование через интегрированную клавиатуру или через компьютер с ПЦН; [:ua]16-зонний ППК; Можливість збільшення кількості зон до 128 за допомогою модулів розширення; Інтегрована системна клавіатура з 17 індикаторами і 16 клавішами; Можливість під'єднати до 31 зовнішнього пристрою розширення через інтерфейс RS485; Тамперний захист; Передача по каналу передачі даних (СSD / GPRS) мережі GSM 900 1800; Передбачені роз'єми для 2-х SIM-карт, що дозволяє передавати дані по двох незалежних каналах зв'язку; Програмування через інтегровану клавіатуру або через комп'ютер з ПЦС; [:en]16-zone PPK; Possibility to increase the number of zones up to 128 by means of expansion modules; Integrated system keyboard with 17 indicators and 16 keys; Ability to connect up to 31 external expansion devices via RS485 interface; Tamper defense; Transmission over the data transmission channel (CSD / GPRS) network GSM 900 1800; There are connectors for 2 SIM-cards, which allows to transfer data via two independent communication channels; Programming via integrated keyboard or computer with monitoring station; [:pl]16-strefowy PPK; Możliwość zwiększenia liczby stref do 128 za pomocą modułów rozszerzających; Zintegrowana klawiatura systemowa z 17 wskaźnikami i 16 kluczami; Możliwość podłączenia do 31 zewnętrznych urządzeń rozszerzających za pośrednictwem interfejsu RS485; Ochrona sabotażu; Transmisja za pośrednictwem sieci kanału transmisji danych (CSD / GPRS) GSM 900 1800; Istnieją złącza dla 2 kart SIM, które umożliwiają przesyłanie danych przez dwa niezależne kanały komunikacyjne; Programowanie za pomocą zintegrowanej klawiatury lub komputera ze stacją monitorującą;
  3.870 Add to cart
  Compare
 • ППКОП Дунай-16/32+Дунай-G1S ФБ

  [:ru] 16-зонный ППК; Возможность увеличения количества зон до 128 с помощью модулей расширения; Интегрированная системная клавиатура с 17 индикаторами и 16 клавишами; Возможность подсоединить до 31 внешнего устройства расширения через интерфейс RS485; Тамперная защита; Передача по каналу передачи данных (СSD/GPRS) сети GSM 9001800; Предусмотрены разъемы для 2-х SIM-карт, что позволяет передавать данные по двум независимым каналам связи; Программирование через интегрированную клавиатуру или через компьютер с ПЦН; [:ua]16-зонний ППК; Можливість збільшення кількості зон до 128 за допомогою модулів розширення; Інтегрована системна клавіатура з 17 індикаторами і 16 клавішами; Можливість під'єднати до 31 зовнішнього пристрою розширення через інтерфейс RS485; Тамперний захист; Передача по каналу передачі даних (СSD / GPRS) мережі GSM 900 1800; Передбачені роз'єми для 2-х SIM-карт, що дозволяє передавати дані по двох незалежних каналах зв'язку; Програмування через інтегровану клавіатуру або через комп'ютер з ПЦС; [:en]16-zone PPK; Possibility to increase the number of zones up to 128 by means of expansion modules; Integrated system keyboard with 17 indicators and 16 keys; Ability to connect up to 31 external expansion devices via RS485 interface; Tamper defense; Transmission over the data transmission channel (CSD / GPRS) network GSM 900 1800; There are connectors for 2 SIM-cards, which allows to transfer data via two independent communication channels; Programming via integrated keyboard or computer with monitoring station; [:pl]16-strefowy PPK; Możliwość zwiększenia liczby stref do 128 za pomocą modułów rozszerzających; Zintegrowana klawiatura systemowa z 17 wskaźnikami i 16 kluczami; Możliwość podłączenia do 31 zewnętrznych urządzeń rozszerzających za pośrednictwem interfejsu RS485; Ochrona sabotażu; Transmisja za pośrednictwem sieci kanału transmisji danych (CSD / GPRS) GSM 900 1800; Istnieją złącza dla 2 kart SIM, które umożliwiają przesyłanie danych przez dwa niezależne kanały komunikacyjne; Programowanie za pomocą zintegrowanej klawiatury lub komputera ze stacją monitorującą;
  4.576 Add to cart
  Compare
 • Коммуникатор Дунай ПСПН 2 + модуль Дунай-G1S ФБ (SMS.GPRS)

  [:ru] Предназначен для приема и передачи сообщений о пожаре и/или предупреждения о неисправности от приборов приемно-контрольных (централей) в системах передачи тревожных сообщений СПДИ «Дунай-XXI» или «Дунай-ПРО»; Канал связи: GPRS; Число программируемых шлейфов: 8; Управляемый выход, в приборе: 1; Выносной блок питания (опционально). [:ua]Призначений для прийому і передачі повідомлень про пожежу та / або попередження про несправності від приладів приймально-контрольних (централей) в системах передавання тривожних сповіщень СПДІ «Дунай-XXI» або «Дунай-ПРО»; Канал зв'язку: GPRS; Число програмованих шлейфів: 8; Керований вихід, в приладі: 1; Виносної блок живлення (опціонально). [:en]It is intended for receiving and transmitting messages about a fire and / or warning of a malfunction from the receiving and monitoring devices (control panels) in the systems for the transmission of alarm messages of SPDI "Danube-XXI" or "Danube-PRO"; Communication channel: GPRS; Number of programmable loops: 8; Controlled output, in the device: 1; External power supply (optional). [:pl]Jest przeznaczony do odbierania i przesyłania komunikatów o pożarze i / lub ostrzegania o nieprawidłowym działaniu urządzeń odbierających i monitorujących (centrali alarmowych) w systemach do przesyłania komunikatów alarmowych dotyczących SPDI "Danube-XXI" lub "Danube-PRO"; Kanał komunikacji: GPRS; Liczba programowalnych pętli: 8; Kontrolowane wyjście, w urządzeniu: 1; Zewnętrzne źródło zasilania (opcjonalnie).
  4.707 Add to cart
  Compare