есть

Showing all 3 results

Фільтрувати:
 • Беспроводная светозвуковая сирена LifeSOS WS-30А

  [:ru] Используется для светозвукового оповещения о тревоге на открытых территориях; Получает сигнал от центрального блока по радиоканалу; Громкость сирены составляет 108 дБ ± 3дБ; Защищена от вскрытия и снятия тампером; Легко монтируется, работает с централью LifeSOS; Регулярно передает сигналы тестирования на центральный блок; Передает сигнал о разряде батареи на центральный блок; Передает сигнал по защищенному беспроводному протоколу, 4 млрд. комбинаций; Максимальное расстояние между сиреной и централью – 100 м; Оснащена аккумулятором, работает до 3 недель без питания; Питается от сети 220 В через адаптер. [:ua]Використовується для светозвукового оповіщення про тривогу на відкритих територіях; Отримує сигнал від центрального блоку по радіоканалу; Гучність сирени становить 108 дБ ± 3дБ; Захищена від розтину і зняття Тампере; Легко монтується, працює з централлю LifeSOS; Регулярно передає сигнали тестування на центральний блок; Передає сигнал про розряд батареї на центральний блок; Передає сигнал по захищеному бездротовому протоколу, 4 млрд. Комбінацій; Максимальна відстань між сиреною і централлю - 100 м; Оснащена акумулятором, працює до 3 тижнів без харчування; Живиться від мережі 220 В через адаптер. [:en]Used for light and sound alarms on open territories; Receives a signal from the central unit via radio; The loudness of the siren is 108 dB ± 3 dB; It is protected from opening and removal by a tamper; Easily mounted, works with the LifeSOS; Regularly transmits the test signals to the central unit; Transmits a signal about the discharge of the battery to the central unit; Transmits the signal over a secure wireless protocol, 4 billion combinations; The maximum distance between the siren and the center is 100 m; Equipped with a battery, it works up to 3 weeks without power; It is powered by a 220 V network via an adapter. [:pl]Używane do alarmów świetlnych i dźwiękowych na otwartych terytoriach; Odbiera sygnał z centrali przez radio; Głośność syreny wynosi 108 dB ± 3 dB; Jest chroniony przed otwarciem i usunięciem przez sabotaż; Łatwo zamontowany, współpracuje z LifeSOS; Regularnie przesyła sygnały testowe do jednostki centralnej; Przesyła sygnał o rozładowaniu akumulatora do jednostki centralnej; Przesyła sygnał przez bezpieczny protokół bezprzewodowy, 4 miliardy kombinacji; Maksymalna odległość między syreną a centrum wynosi 100 m; Wyposażony w baterię działa do 3 tygodni bez zasilania; Jest zasilany przez sieć 220 V za pośrednictwem adaptera.
  1.046 Add to cart
  Compare
 • Беспроводная уличная сирена Ajax StreetSiren черная

  [:ru] Предназначена для визуального и звукового оповещения о тревоге; Полностью беспроводная, легко монтируется; Возможность регулирования времени звучания и громкости оповещения (85-113 дБ); Монтаж датчика с помощью крепление SmartBracket без разбора корпуса; Питание от источника постоянного тока 12В или встроенных батарей ; Питание без смены батареи — до 5 лет; Защищена от вскрытия корпуса и демонтажа при помощи тампера; Проверка работоспособности пингами частотой от 12 секунд; Работа с мобильными устройствами iOS, Android; . [:ua]Призначена для візуального та звукового оповіщення про тривогу; Повністю бездротова, легко монтується; Можливість регулювання часу звучання і гучності оповіщення (85-113 дБ); Монтаж датчика за допомогою кріплення SmartBracket без розбору корпусу; Живлення від джерела постійного струму 12В або вбудованих батарей; Харчування без зміни батареї - до 5 років; Захищена від розкриття корпуса і демонтажу за допомогою тампера; Перевірка працездатності пінг частотою від 12 секунд; Робота з мобільними пристроями iOS, Android; . [:en]Designed for visual and audible alarms; Fully wireless, easy to install; Ability to adjust the sound time and alert volume (85-113 dB); Mounting the sensor using the SmartBracket mount without parsing the housing; Powered by a 12V DC source or built-in batteries; Power without battery change - up to 5 years; Protected from opening the case and dismantling with a tamper; Testing the ping performance at a frequency of 12 seconds; Work with mobile devices iOS, Android; . [:pl]Zaprojektowany do alarmów wizualnych i dźwiękowych; W pełni bezprzewodowy, łatwy w instalacji; Możliwość regulacji czasu dźwięku i głośności alarmu (85-113 dB); Montaż czujnika za pomocą uchwytu SmartBracket bez analizowania obudowy; Zasilany przez źródło prądu stałego 12 V lub wbudowane baterie; Moc bez wymiany baterii - do 5 lat; Zabezpieczone przed otwarciem obudowy i demontażem za pomocą sabotażu; Sprawdzanie wydajności pingów z częstotliwością 12 sekund; Pracuj z urządzeniami mobilnymi iOS, Android; .
  2.040 Add to cart
  Compare
 • Беспроводная уличная сирена Ajax StreetSiren белая

  [:ru] Предназначена для визуального и звукового оповещения о тревоге; Полностью беспроводная, легко монтируется; Возможность регулирования времени звучания и громкости оповещения (85-113 дБ); Монтаж датчика с помощью крепление SmartBracket без разбора корпуса; Питание от источника постоянного тока 12В или встроенных батарей ; Питание без смены батареи — до 5 лет; Защищена от вскрытия корпуса и демонтажа при помощи тампера; Проверка работоспособности пингами частотой от 12 секунд; Работа с мобильными устройствами iOS, Android; [:ua]Призначена для візуального та звукового оповіщення про тривогу; Повністю бездротова, легко монтується; Можливість регулювання часу звучання і гучності оповіщення (85-113 дБ); Монтаж датчика за допомогою кріплення SmartBracket без розбору корпусу; Живлення від джерела постійного струму 12В або вбудованих батарей; Харчування без зміни батареї - до 5 років; Захищена від розкриття корпуса і демонтажу за допомогою тампера; Перевірка працездатності пінг частотою від 12 секунд; Робота з мобільними пристроями iOS, Android; [:en]Designed for visual and audible alarms; Fully wireless, easy to install; Ability to adjust the sound time and alert volume (85-113 dB); Mounting the sensor using the SmartBracket mount without parsing the housing; Powered by a 12V DC source or built-in batteries; Power without battery change - up to 5 years; Protected from opening the case and dismantling with a tamper; Testing the ping performance at a frequency of 12 seconds; Work with mobile devices iOS, Android; [:pl]Zaprojektowany do alarmów wizualnych i dźwiękowych; W pełni bezprzewodowy, łatwy w instalacji; Możliwość regulacji czasu dźwięku i głośności alarmu (85-113 dB); Montaż czujnika za pomocą uchwytu SmartBracket bez analizowania obudowy; Zasilany przez źródło prądu stałego 12 V lub wbudowane baterie; Moc bez wymiany baterii - do 5 lat; Zabezpieczone przed otwarciem obudowy i demontażem za pomocą sabotażu; Sprawdzanie wydajności pingów z częstotliwością 12 sekund; Pracuj z urządzeniami mobilnymi iOS, Android;
  2.040 Add to cart
  Compare